Definities 

Verkoper: 123kids  (coolforkids )

- statutair gevestigd: Zaandam, Nederland 

- ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64163318 

- BTW nummer: NL132510674B01 

- emailadres: 123kids@ziggo.nl Koper: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, Bestelling: een door Koper volgens de in artikel 2.1 omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten. Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden coolforkids product dat bestemd is voor baby`s en kinderen Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW en de verzendkosten. Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd. Website: www.coolforkids.nl Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1 

Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op coolforkids.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product op of via de Website. Artikel 2. Totstandkoming en inhoud Overeenkomst 

2.1 

Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Verkoper van de Bestelling (het aanbod) van de Koper die als volgt op of via de Website is geplaatst: - Koper heeft het gewenste Product in gewenste stijl, kleur en maat geselecteerd en het Product aan zijn boodschappenmandje toegevoegd; 

- Koper heeft de volgende stappen gevolgd en afgerond; 

o Stap 1: Koper heeft zijn adresgegevens ingevuld en, indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan het factuuradres, het gewenste afleveradres opgegeven; 

o Stap 2: Koper heeft de bestelling gecontroleerd; 

o Stap 3: Koper heeft de gewenste betaalmethode geselecteerd en heeft eventueel (deels) vooruitbetaald. 

- De Bestelling is geplaatst; 

- Koper ontvangt een bevestiging van de geplaatste Bestelling op elektronische wijze (via de Website).Indien de Bestelling door Verkoper is geaccepteerd, verstuurt Verkoper zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de Bestelling een bevestiging per email aan de Koper. 2.2 

Verkoper behoudt zich het recht voor de door Koper geplaatste Bestelling onder andere niet te aanvaarden indien: 

- Verkoper reden heeft om aan te nemen dat er sprake is van fraude en/of misbruik van de website 

- de totale waarde van de Bestelling meer dan € 2.500,= bedraagt; 

- de door Koper ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn of Verkoper in redelijkheid kan betwijfelen of dit geval is; 

- betaling door Koper niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen; 

- Koper al eerder betalingsverplichtingen jegens Verkoper niet is nagekomen; 

- Koper al eerder bij Verkoper geplaatste Bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft afgehaald; 

- er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving bijvoorbeeld in de op de Website weergegeven prijzen; 

- het gewenste afleveradres niet is gelegen in Nederland. Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd. 2.3 

Verkoper zal de Overeenkomst gedurende een bepaalde tijd (ten minste 7 jaar) archiveren en bewaren. Koper kan de Overeenkomst, indien hij een eigen account heeft, raadplegen door op zijn eigen account in te loggen. Eveneens kan Koper de Overeenkomst bij Verkoper opvragen - zolang deze bij Verkoper gearchiveerd is - door contact met Verkoper op te nemen via de gegevens vermeld bij de “Over ons” button op de Website. 2.4 

De Overeenkomst inclusief de op de Website geplaatste privacy statement en disclaimer alsmede deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen en uitvoeren van een Bestelling. Artikel 3. Wijze van aflevering en leveringsdata 

3.1 

Aflevering vindt plaats door een door Verkoper aangewezen vervoerder. 3.2 

Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen verzenden naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door Verkoper is ontvangen indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 3.3 

Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. 3.4 

Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan binnen 7 werkdagen na het tot standkomen van de Overeenkomst bericht. De koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden. 3.5 

Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging. Artikel 4. Prijs en betaling 

4.1 

De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per Overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst zal de totaal verschuldigde Koopprijs worden weergegeven. 4.2 

Verkoper kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. 4.3 

Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en dient uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het Product te geschieden. 4.4 

De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de Koper aan Verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper mede te delen. 4.5 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen. Artikel 5. Recht tot retour zenden 

5.1 

Een product kan retour worden gestuurd (onbeschadigd) binnen 14 dagen na ontvangst dit geld niet voor gepersonaliseerde producten en producten in de sale. U kunt het product terugsturen naar coolforkids: h.soeteboomstraat 56, 1507RW Zaandam. De verzendkosten voor het retoursturen zijn voor rekening van de consument-koper. Producten worden retour genomen mits in nieuwe staat en bij kledingstukken (indien redelijkerwijs mogelijk) inclusief het aangehechte kledinglabel. De consument heeft het recht om de producten uit te proberen. Als de consument meer heeft gedaan dan nodig was om het product te beoordelen, of het product op een andere manier beschadigd heeft, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 

Bij retour sturen van de totale bestelling zal het totale factuurbedrag exclusief verzendkosten binnen 14 dagen na retour-aanvraag (het moment dat de consument het artikel retour stuurt, of aangeeft retour te gaan sturen) worden teruggestort. Bij retour sturen van een gedeelte van de bestelling wordt het bedrag van het/de geretourneerde artikel(en) binnen 14 dagen na retour-aanvraag teruggestort. 

5.2 

In het in het vorige lid vermelde geval zal Verkoper de Koopprijs zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden terugbetalen. Indien niet alle van de Overeenkomst onderdeel uitmakende Producten worden geretourneerd, is Verkoper gerechtigd de originele verzendkosten op de terug te betalen Koopprijs in mindering te brengen, omdat voor de niet geretourneerde Producten eenzelfde bedrag aan verzendkosten verschuldigd zou zijn. 5.3 

Indien u een product besteld die op aanvraag bij de leverancier worden besteld, kunt u de bestelling voor de aangegeven besteldatum annuleren. Als wij het product voor u hebben besteld dan vervalt de annuleringsrecht. Bij annulering van een product zullen wij de bijbehorende transactiekosten in rekening brengen ( dit zullen wij verrekenen met de terugbetaling ). Artikel 6. Overmacht 

6.1 

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet- levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden. 6.2 

Indien Verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen. Artikel 7. Klachten 

7.1 

De contactgegevens van Verkoper en van de door Verkoper voor de afhandeling van klachten ingeschakelde derde partijen staan onder de “Contact” button op de Website vermeld. 7.2 

Koper dient het Product bij aflevering te inspecteren en Verkoper binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend. 7.3 

Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen 14 dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten. (Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Definities

Verkoper: 123kids

- statutair gevestigd: Zaandam, Nederland

- ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64163318

- BTW nummer: NL132510674B01

- emailadres: info@123kids.nlKoper: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,Bestelling: een door Koper volgens de in artikel 2.1 omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten.Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden 123kids product dat bestemd is voor baby`s en kinderenKoopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW en de verzendkosten.Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd.Website: www.123kids.nlArtikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1

Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op 123kids.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product op of via de Website.Artikel 2. Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2.1

Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Verkoper van de Bestelling (het aanbod) van de Koper die als volgt op of via de Website is geplaatst:- Koper heeft het gewenste Product in gewenste stijl, kleur en maat geselecteerd en het Product aan zijn boodschappenmandje toegevoegd;

- Koper heeft de volgende stappen gevolgd en afgerond;

o Stap 1: Koper heeft zijn adresgegevens ingevuld en, indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan het factuuradres, het gewenste afleveradres opgegeven;

o Stap 2: Koper heeft de bestelling gecontroleerd;

o Stap 3: Koper heeft de gewenste betaalmethode geselecteerd en heeft eventueel (deels) vooruitbetaald.

- De Bestelling is geplaatst;

- Koper ontvangt een bevestiging van de geplaatste Bestelling op elektronische wijze (via de Website).Indien de Bestelling door Verkoper is geaccepteerd, verstuurt Verkoper zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de Bestelling een bevestiging per email aan de Koper.2.2

Verkoper behoudt zich het recht voor de door Koper geplaatste Bestelling onder andere niet te aanvaarden indien:

- Verkoper reden heeft om aan te nemen dat er sprake is van fraude en/of misbruik van de website

- de totale waarde van de Bestelling meer dan € 2.500,= bedraagt;

- de door Koper ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn of Verkoper in redelijkheid kan betwijfelen of dit geval is;

- betaling door Koper niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen;

- Koper al eerder betalingsverplichtingen jegens Verkoper niet is nagekomen;

- Koper al eerder bij Verkoper geplaatste Bestellingen niet in ontvangst heeft genomen en/of niet heeft afgehaald;

- er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving bijvoorbeeld in de op de Website weergegeven prijzen;

- het gewenste afleveradres niet is gelegen in Nederland.Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd.2.3

Verkoper zal de Overeenkomst gedurende een bepaalde tijd (ten minste 7 jaar) archiveren en bewaren. Koper kan de Overeenkomst, indien hij een eigen account heeft, raadplegen door op zijn eigen account in te loggen. Eveneens kan Koper de Overeenkomst bij Verkoper opvragen - zolang deze bij Verkoper gearchiveerd is - door contact met Verkoper op te nemen via de gegevens vermeld bij de “Over ons” button op de Website.2.4

De Overeenkomst inclusief de op de Website geplaatste privacy statement en disclaimer alsmede deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen en uitvoeren van een Bestelling.Artikel 3. Wijze van aflevering en leveringsdata

3.1

Aflevering vindt plaats door een door Verkoper aangewezen vervoerder.3.2

Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen verzenden naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door Verkoper is ontvangen indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.3.3

Overeengekomen leveringsdata worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens.3.4

Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan binnen 7 werkdagen na het tot standkomen van de Overeenkomst bericht. De koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden.3.5

Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging.Artikel 4. Prijs en betaling

4.1

De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per Overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst zal de totaal verschuldigde Koopprijs worden weergegeven.4.2

Verkoper kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.4.3

Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en dient uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van het Product te geschieden.4.4

De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de Koper aan Verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper mede te delen.4.5

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.Artikel 5. Recht tot retour zenden

5.1

Een product kan retour worden gestuurd (onbeschadigd) binnen 14 dagen na ontvangst dit geld niet voor gepersonaliseerde producten. U kunt het product terugsturen naar 123kids: meidoornstraat 29, 1505TR Zaandam. De verzendkosten voor het retoursturen zijn voor rekening van de consument-koper. Producten worden retour genomen mits in nieuwe staat en bij kledingstukken (indien redelijkerwijs mogelijk) inclusief het aangehechte kledinglabel. De consument heeft het recht om de producten uit te proberen. Als de consument meer heeft gedaan dan nodig was om het product te beoordelen, of het product op een andere manier beschadigd heeft, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Bij retour sturen van de totale bestelling zal het totale factuurbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na retour-aanvraag (het moment dat de consument het artikel retour stuurt, of aangeeft retour te gaan sturen) worden teruggestort. Bij retour sturen van een gedeelte van de bestelling wordt het bedrag van het/de geretourneerde artikel(en) binnen 14 dagen na retour-aanvraag teruggestort.

5.2

In het in het vorige lid vermelde geval zal Verkoper de Koopprijs zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden terugbetalen. Indien niet alle van de Overeenkomst onderdeel uitmakende Producten worden geretourneerd, is Verkoper gerechtigd de originele verzendkosten op de terug te betalen Koopprijs in mindering te brengen, omdat voor de niet geretourneerde Producten eenzelfde bedrag aan verzendkosten verschuldigd zou zijn.5.3

Indien u een product besteld die op aanvraag bij de leverancier worden besteld, kunt u de bestelling voor de aangegeven besteldatum annuleren. Als wij het product voor u hebben besteld dan vervalt de annuleringsrecht. Bij annulering van een product zullen wij de bijbehorende transactiekosten in rekening brengen ( dit zullen wij verrekenen met de terugbetaling ).Artikel 6. Overmacht

6.1

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet- levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.6.2

Indien Verkoper door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen.Artikel 7. Klachten

7.1

De contactgegevens van Verkoper en van de door Verkoper voor de afhandeling van klachten ingeschakelde derde partijen staan onder de “Contact” button op de Website vermeld.7.2

Koper dient het Product bij aflevering te inspecteren en Verkoper binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.7.3

Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper dit binnen 14 dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2022 123kids.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel